محصولات آموزش دکتر مجید فدائی

نکات کلیدی در برگزاری وبینار

21 نکته کلیدی در برگزرای وبینار

در این محصول شما آشنا خواهید شد با 21 نکته کلیدی که برای برگزاری یک وبینار موفق, الازامی است. در این وبینار آشنا خواهید شد با نکات پایه از برنامه ریزی تا اجرای یک وبینار موفق فردی در جامعه و یا در دانشگاه ها.

وبینار تولیدی

مقایسه وبینار های تولیدی و غیر تولیدی

تفاوت وبینار های تولیدی و غیر تولیدی در چیست؟ چرا  سخنرانان  وبینار های تولید برگزار می کنند؟

در اینجا آشنا خواهیم شد  با انواع وبینار ها از جمله وبینار های همیشه سبز, وبینار های درخواستی و  وبینار های تولیدی که از آنها برای تولید محصوی و یا محتوای صوتی و تصویری کمک می گیرند.

وبینارهای همیشه سبز

آشنایی با وبینار های همیشه سبز

وبینار های همیشه سبز در حقیقت محصولات وبینار هستند که به دلیل نوع محتوای انتخاب شده همیشه مورد مراجعه قرار میگیرند. این محصولات سالیان سال مورد استفاده قرار میگیرند و به قولی پیر نمی شوند. از این رو مورد توجه تولید کنند گان و برگزار کنندگان وبینار ها قرار گرفته است.