دوره های آموزش دکتر فدائی

دوره جامع طب سوزنی

طب سوزنی یک روش با تاریخ هزار ساله است که می‌تواند در درمان بسیاری از بیماری‌ها مورد استفاده قرار گیرد. طب سوزنی که جزء کلیدی پزشکی سنتی چینی است غالبا برای درمان درد استفاده می‌شود. از طب سوزنی به طور گسترده در حوزه‌های دیگر سلامت از جمله مدیریت استرس استفاده می‌شود.

دوره جامع طب سوزنی

طب سوزنی یک روش با تاریخ هزار ساله است که می‌تواند در درمان بسیاری از بیماری‌ها مورد استفاده قرار گیرد. طب سوزنی که جزء کلیدی پزشکی سنتی چینی است غالبا برای درمان درد استفاده می‌شود. از طب سوزنی به طور گسترده در حوزه‌های دیگر سلامت از جمله مدیریت استرس استفاده می‌شود.

دوره جامع طب سوزنی

طب سوزنی یک روش با تاریخ هزار ساله است که می‌تواند در درمان بسیاری از بیماری‌ها مورد استفاده قرار گیرد. طب سوزنی که جزء کلیدی پزشکی سنتی چینی است غالبا برای درمان درد استفاده می‌شود. از طب سوزنی به طور گسترده در حوزه‌های دیگر سلامت از جمله مدیریت استرس استفاده می‌شود.

دوره های آموزشی تولید پک های آموزشی

دوره جامع  آموزش تولید پک آموزشی

به خاطر دارم اولین تجربه ی بنده در زمینه ی ساخت محتوای آموزشی ، به دلیل کمبود و پراکندگی منابع ، هم وقت زیادی را از من گرفت و هم هزینه ی گزافی بابت آموزش آن پرداخت کردم . هم اکنون نیز اگر شما خواسته باشید

دوره جامع  آموزش تولید پک آموزشی

به خاطر دارم اولین تجربه ی بنده در زمینه ی ساخت محتوای آموزشی ، به دلیل کمبود و پراکندگی منابع ، هم وقت زیادی را از من گرفت و هم هزینه ی گزافی بابت آموزش آن پرداخت کردم . هم اکنون نیز اگر شما خواسته باشید

دوره جامع  آموزش تولید پک آموزشی

به خاطر دارم اولین تجربه ی بنده در زمینه ی ساخت محتوای آموزشی ، به دلیل کمبود و پراکندگی منابع ، هم وقت زیادی را از من گرفت و هم هزینه ی گزافی بابت آموزش آن پرداخت کردم . هم اکنون نیز اگر شما خواسته باشید